Ảnh hưởng của Nguồn Thông tin đến Kiến thức về Tính Bền vững của Sinh viên Đại học

Bàn đến việc sinh viên đại học hiểu gì về tính bền vững, nguồn tài liệu học tập đóng vai trò quan trọng. Trong nghiên cứu này, chúng tôi khám phá ra phạm vi khác biệt về trình độ kiến thức của sinh viên dựa theo nguồn tài liệu mà trước đó sinh viên được học về môi trường. Trong một khảo sát được thực hiện đối với sinh viên trường Đại học bang Michigan, một trường đại học lớn tại vùng Trung Tây Hoa Kỳ, chúng tôi đã phát hiện ra một mối quan hệ đáng chú ý giữa trình độ kiến thức về tính bền vững của sinh viên và nguồn tài liệu học tập về môi trường của họ. Kiến thức về môi trường trên lớp ở cả trung học phổ thông và sau trung học phổ thông đều có ảnh hưởng nhiều nhất (hướng tích cực) đến kiến thức về tính bền vững của sinh viên, trong khi đó có một mối quan hệ (tỉ lệ nghịch) đáng kể giữa tần suất tổng hợp kiến thức từ bố mẹ và trình độ kiến thức của sinh viên. Kết quả nghiên cứu cho thấy rằng, thầy cô hướng dẫn nên dành sự quan tâm đến các mảng kiến thức quan trọng mà họ sử dụng như đòn bẩy để giảng dạy sinh viên về tính bền vững.

Mời các bạn đọc tiếp tại (Tiếng Anh) Ảnh hưởng của Nguồn Thông tin đến Kiến thức về tính Bền vững của Sinh viên Đại học

Biên dịch: Huỳnh Trang

Hiệu đính: Bảo

Ref: Michel, J. O., & Zwickle, A. (2021). The effect of information source on higher education students’ sustainability knowledge. Environmental Education Research, 1-19.