Nâng cao năng lực của giảng viên trong khả năng tiếp cận công nghệ thông tin trong giáo dục hòa nhập: một bài tổng quan lý thuyết có hệ thống

Nâng cao năng lực của giảng viên trong khả năng tiếp cận công nghệ thông tin trong giáo dục hòa nhập: một bài tổng quan lý thuyết có hệ thống Trong 20 năm qua, việc sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông (CNTT-TT) của các cơ sở giáo dục đại học đã tăng […]

Nghiên cứu Khám phá về Trải nghiệm Giáo dục Từ xa của Sinh viên và Giáo viên Bậc Giáo dục Đại học trong Bối cảnh Đại dịch COVID-19

Nghiên cứu Khám phá về Trải nghiệm Giáo dục Từ xa của Sinh viên và Giáo viên Bậc Giáo dục Đại học trong Bối cảnh Đại dịch COVID-19 Tình hình đại dịch COVID-19 đã khiến nhiều cơ sở giáo dục đại học phải chuyển đổi mô hình đào tạo sang giáo dục từ xa một […]

Những hạn chế của trách nhiệm giải trình trong Giáo dục

Những hạn chế của trách nhiệm giải trình trong Giáo dục Dan Honig và Lant Pritchett, Trung tâm Phát triển Toàn cầu (Center for Global Development – 2019) Trách nhiệm giải trình là vấn đề trọng tâm khi cải thiện hệ thống quản trị, đặc biệt là hệ thống sức khỏe và hệ thống giáo […]