Quyết định từ Khoa học Dữ liệu: Nghiên cứu trường hợp Tiêm chủng Covid-19

Khoa học dữ liệu đã được chứng minh là một tài sản quan trọng để hỗ trợ việc ra quyết định tốt hơn trong nhiều bối cảnh khác nhau, cho dù đó là để một nhà khoa học dự đoán tốt hơn về biến đổi khí hậu, để một công ty dự đoán tốt hơn doanh số bán hàng hay để chính phủ dự đoán biểu quyết. Trong nghiên cứu này, chúng tôi sử dụng Rừng Ngẫu nhiên (RF) là một trong những kỹ thuật máy hiệu quả nhất sử dụng dữ liệu lớn để dự đoán ý định sử dụng vắc xin ở năm quốc gia châu Âu. Các phát hiện ủng hộ ý tưởng rằng ngoài các tính năng của vắc-xin, việc xây dựng nhận thức đầy đủ về nguy cơ ô nhiễm, cũng như đảm bảo sự tin tưởng của tổ chức và đồng nghiệp là những động lực quan trọng để chuyển đổi những người hoài nghi sang tiêm vắc-xin chống lại covid-19. Điều mà các kỹ thuật máy bổ sung thêm ngoài các kỹ thuật hồi quy truyền thống, là một số yếu tố ảnh hưởng đến sở thích vắc xin (nhiều hơn hai lần so với hồi quy logistic). Các yếu tố khác nổi lên như những yếu tố dự báo về mục đích sử dụng vắc xin là sự tuân thủ các biện pháp bảo vệ không dùng thuốc, cũng như nhận thức về thời gian khủng hoảng.

Mời các bạn đọc tiếp tại (Tiếng Anh) Quyết định từ Khoa học Dữ liệu: Nghiên cứu trường hợp Tiêm chủng Covid-19 

Biên dịch: Bảo

Hiệu đính: Bảo

Ref: Bughin, J., Cincera, M., Reykowska, D., & Ohme, R. (2021). Big Data is Decision Science: the Case of Covid-19 Vaccination (No. 2021-047). ULB–Universite Libre de Bruxelles.