Đánh giá Tác động trong thực tiễn

Đánh giá Tác động trong thực tiễn Gertler, Paul J.; Martinez, Sebastian; Premand, Patrick; Rawlings, Laura B.; Vermeersch, Christel M. J, Ngân hàng Thế giới (2016) Bản phát hành lần hai của quyển sách Đánh giá Tác động trong thực tiễn giới thiệu một cách toàn diện và dễ hiểu về đánh giá tác động […]