Tăng cường sự Tham gia của các Doanh nghiệp Vừa và Nhỏ trong Chuỗi Giá trị Toàn cầu: Những Yếu tố Quyết định, Thách thức và Khuyến nghị về mặt Chính sách

Tăng cường sự Tham gia của các Doanh nghiệp Vừa và Nhỏ trong Chuỗi Giá trị Toàn cầu: Những Yếu tố Quyết định, Thách thức và Khuyến nghị về mặt Chính sách Việc đạt được sự tăng trưởng kinh tế bao quát là một trong những vấn đề cấp bách nhất trong chương trình nghị sự […]

Lãnh đạo và quản trị trong hệ thống đại học Việt Nam

Lãnh đạo và quản trị trong hệ thống đại học Việt Nam Jamil Salmi, Ly Phạm, Tạp chí Giáo dục Quốc tế và So sánh (2019) Bài viết đưa ra một bức tranh tổng quan về lãnh đạo và quản trị trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam, cả ở cấp trường và […]

Cách xây dựng chỉ số nghèo đa chiều quốc gia

Cách xây dựng chỉ số nghèo đa chiều quốc gia Sabina Alkire, Adriana Conconi, Mónica Pinilla-Roncancio, Ana Vaz, Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) và Sáng kiến phát triển Con người và Nghèo đói (OPHI) – Đại học Oxford (2019) Cuốn cẩm nang là sản phẩm hợp tác của Chương trình Phát triển […]