Quốc hội và Các Mục tiêu Phát triển Bền vững – Bộ Công cụ tự đánh giá

Cơ quan Phát triển Liên Hợp Quốc (2018)

Bộ công cụ được thiết kế để giúp các nghị sĩ nhận diện các tập quán tốt, những bất cập, cơ hội và bài học kinh nghiệm, từ đó để trang bị cho họ những gì cần thiết để thể chế hóa có hiệu quả chương trình nghị sự mới và lồng ghép các mục tiêu vào quy trình xây dựng luật pháp. Bộ công cụ không mang tính áp đặt; được xây dựng phù hợp với quốc hội của tất cả các nước, không phân biệt hệ thống chính trị và giai đoạn phát triển. Tự đánh giá là một phương pháp mà quốc hội các nước có thể sử dụng để bắt đầu quá trình xác định các mốc chuẩn và đánh giá tình trạng sẵn sàng của chính mình để tham gia vào việc thực hiện SDG. Các kết luận của việc đánh giá sẽ hỗ trợ quốc hội đặt ra những ưu tiên cho quá trình cải cách nhằm tăng cường khả năng ứng phó với các SDG. Mục tiêu cuối cùng là nhằm bảo đảm rằng quốc hội có năng lực thực hiện vai trò đầy đủ trong quá trình hiện thực hóa Chương trình nghị sự 2030.

Mời các bạn đọc tiếp tại đây: Quốc hội và Các Mục tiêu Phát triển Bền vững – Bộ Công cụ tự đánh giá