Lưu ý Khoảng trống: Khám phá những Cơ hội và Thách thức cho Doanh nghiệp Xã hội tại Việt Nam

Doanh nghiệp xã hội đang ngày càng phát triển ở Việt Nam, lĩnh vực này đã mở rộng đáng kể trong ba mươi năm qua, cung cấp các dịch vụ xã hội cho các cộng đồng và cá nhân gặp khó khăn về kinh tế – xã hội.

Phát triển từ khi còn chưa có quy định pháp lý liên quan, doanh nghiệp xã hội hiện đang phát triển mạnh mẽ sau khi được nhà nước công nhận. Tuy nhiên, lĩnh vực này hiện phải đối mặt với những thách thức mới trong quá trình phát triển.

Với việc Việt Nam là nước có mức thu nhập trung bình, nguồn tài trợ phát triển quốc tế trước đây hiện có hạn chế và tập trung vào nâng cao năng lực và duy trì hoạt động. 

Dựa trên những phát hiện từ các cuộc phỏng vấn với đại diện của một loạt các doanh nghiệp xã hội và các tổ chức hỗ trợ, chúng tôi phát hiện những thách thức và cơ hội cho sự phát triển trong tương lai, nhận thấy rằng vẫn có cơ hội đáng kể cho sự phát triển của ngành và tác động của nó.

Thông qua việc phân tích ảnh hưởng của sự thay đổi môi trường phát triển quốc tế đối với quá trình xây dựng chính sách của chính phủ, chúng tôi cung cấp những hiểu biết mới về suy nghĩ và nhận thức của những người hoạt động trong lĩnh vực doanh nghiệp xã hội. 

Nhận thấy việc thay đổi chính sách không có hiệu quả đến việc thực hiện tại địa phương, chúng tôi đề nghị rằng chính phủ cần có hành động để lấp đầy khoảng trống đó bằng cách hỗ trợ các công ty khởi nghiệp mới,các doanh nghiệp xã hội tiềm năng và những doanh nghiệp đã thành lập để duy trì hoạt động và tăng ảnh hưởng của họ.

Mời các bạn đọc tiếp tại (Tiếng Anh) Lưu ý Khoảng trống: Khám phá những Cơ hội và Thách thức cho Doanh nghiệp Xã hội tại Việt Nam

Biên dịch: Đạt Bùi

Hiệu đính: Bảo

Ref: Umfreville, P., & Bonnin, C. (2021, March). Mind the Gap: Exploring the Challenges and Opportunities for Social Enterprise in Vietnam. In Forum for Development Studies (pp. 1-25). Routledge.