Quản lý tài nguyên môi trường hiệu quả là mối quan tâm hàng đầu đối với phát triển bền vững ở các nước đang phát triển. Nghiên cứu này xác định tác động của chất lượng thể chế đến phát triển bền vững, dựa trên cải thiện năng suất nhân tố tổng hợp qua quá trình quản lý môi trường bằng cách sử dụng mô hình tăng trưởng bền vững nội sinh. Dựa trên dữ liệu hỗn hợp từ 66 quốc gia đang phát triển từ năm 1984 đến 2019, các phương pháp được sử dụng liên quan quan đến hiệu ứng cố định và phương pháp khoảnh khắc tổng quát (GMM) . Kết quả chính chỉ ra rằng chất lượng thể chế có tác động tích cực đến phát triển bền vững. Chất lượng thể chế có vai trò tích cực hơn ở những nước có thu nhập trung bình thấp hơn là các nước thu nhập thấp. Kết quả tổng quan chỉ ra hiệu suất phân tách các biến chất lượng thể chế cao hơn ở các nước có thu nhập trung bình thấp so với các nước có thu nhập thấp. Hai hàm ý về chính sách: đầu tiên là cần hỗ trợ lập pháp dưới hình thức thực thi thể chế để thiết kế chính sách  liên quan đến quản lý tài nguyên môi trường một cách hiệu quả, thứ hai là cần xem xét các hình thức thể chế khác nhau khi thiết kế chính sách bảo vệ tài nguyên môi trường trên quan điểm quản trị môi trường.

Mời các bạn đọc tiếp tại (Tiếng Anh):  Tác động của chất lượng thể chế đến phát triển bền vững: Bằng chứng từ các nước đang phát triển

Người dịch: Diệu Anh

Tham khảo: Azam, M., Hunjra, A. I., Bouri, E., Tan, Y., & Al-Faryan, M. A. S. (2021). Impact of institutional quality on sustainable development: Evidence from developing countries. Journal of Environmental Management, 298, 113465.