Tác động của Tài chính Vi mô Đối với Đói nghèo và sự Bất bình đẳng về Thu nhập ở các Nước Đang Phát triển

Tăng trưởng kinh tế ở các nước đang phát triển mang đến cơ hội để thúc đẩy tiến bộ hướng tới các mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc (SDGs), đặc biệt là sự giảm nhẹ về bất bình đẳng. Tuy nhiên, trên thực tế, số người sống trong cảnh đói nghèo cùng cực vẫn còn quá cao. Vận dụng kinh nghiệm của 34 nước đang phát triển trong giai đoạn 2009 – 2016, đánh giá vai trò của tài chính vi mô đối với đói nghèo ở những quốc gia này. Kết quả chỉ ra rằng các hình thức tài chính vi mô hiện nay khó có thể làm giảm tình trạng đói nghèo cùng cực ở các quốc gia đang phát triển, đặc biệt khi người nghèo khó tiếp cận với tài chính vi mô. Các chính phủ có thể cần phải sửa đổi lại cơ cấu và chiến lược của tài chính vi mô để nhiều người nghèo hiểu hơn về mô hình này. Ngoài hỗ trợ về tài chính, người nghèo cần nhiều hỗ trợ hơn ở những khía cạnh khác. Cần có hỗ trợ tận tay họ vì hầu hết đều kém về khả năng đọc viết, nghèo và thiếu kỹ năng.

Mời các bạn đọc tiếp tại (Tiếng Anh) Tác động của Tài chính Vi mô đối với Đói nghèo và sự Bất Bình đẳng về Thu nhập ở các Nước Đang Phát triển

Biên dịch: Diệu Anh

Hiệu đính: Bảo

Ref: Subramaniam, Y., Masron, T. A., Wahab, M. A., & Mia, M. A. (2021). The Impact of Microfinance on Poverty and Income Inequality in Developing Countries. Asian‐Pacific Economic Literature.