Cách xây dựng chỉ số nghèo đa chiều quốc gia
Sabina Alkire, Adriana Conconi, Mónica Pinilla-Roncancio, Ana Vaz, Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) và Sáng kiến phát triển Con người và Nghèo đói (OPHI) – Đại học Oxford (2019)
Cuốn cẩm nang là sản phẩm hợp tác của Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) và Sáng kiến phát triển Con người và Nghèo đói (OPHI) của Đại học Oxford, cung cấp hướng dẫn thực tế cho các nhà hoạch định chính sách, chuyên viên thống kê, người hành nghề và các cá nhân đang tìm kiếm hoặc tham gia xây dựng Chỉ số Nghèo đa chiều (MPI). Chỉ số này cũng được coi là dữ liệu cho các học giả, nhà báo và những người khác quan tâm đến việc xây dựng các chỉ số nghèo đói ở đất nước họ, phù hợp với Chương trình nghị sự 2030 vì Mục tiêu phát triển bền vững (SDGs).
Mời các bạn đọc tiếp tại đây: Cách xây dựng chỉ số nghèo đa chiều quốc gia

Leave a Reply