Nâng cao năng lực của giảng viên trong khả năng tiếp cận công nghệ thông tin trong giáo dục hòa nhập: một bài tổng quan lý thuyết có hệ thống

Trong 20 năm qua, việc sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông (CNTT-TT) của các cơ sở giáo dục đại học đã tăng lên. Mặc dù CNTT-TT mang lại nhiều lợi ích cho sinh viên và giảng viên, nghiên cứu cho thấy CNTT-TT cũng tạo ra những trở ngại và thách thức cho học sinh/sinh viên khuyết tật do không thể tiếp cận các công cụ công nghệ thông tin và tài liệu học tập.

Đội ngũ giảng viên đóng một vai trò quan trọng trong giáo dục đại học hòa nhập. Hơn nữa, các nghiên cứu trước đây đã nhấn mạnh nhu cầu đào tạo về khả năng tiếp cận kỹ thuật số cho giảng viên đại học. Bài nghiên cứu nhằm rà soát các công việc hiện có để nâng cao năng lực của giảng viên và cung cấp các tài liệu cũng như môi trường học tập kỹ thuật số có thể tiếp cận và hòa nhập cho sinh viên trong giáo dục đại học. 16 bài báo đã được đưa vào để phân tích. Hầu hết các khóa đào tạo bao gồm các chủ đề như khuyết tật và nhận thức, luật và phương pháp chuẩn bị tài liệu công nghệ thông tin có thể truy cập được và cung cấp môi trường học tập công nghệ thông tin toàn diện. Mặc dù khảo sát và phỏng vấn được sử dụng để đánh giá hiệu quả đào tạo, nhưng vẫn thiếu dữ liệu khách quan và các công cụ đánh giá.

Bài nghiên cứu cũng trình bày các thực hành tốt và đề xuất cho các nghiên cứu sau này. Bên cạnh đó, các nhà nghiên cứu và các cơ sở giáo dục đại học quan tâm đến nghiên cứu và thực hành  nhằm nâng cao năng lực chung về quyền tiếp cận kỹ thuật số và giáo dục bào trùm có thể sử dụng nghiên cứu như một tài liệu tham khảo.

Mời các bạn đọc tiếp tại (Tiếng Anh): Increasing faculty’s competence in digital accessibility for inclusive education: a systematic literature review

Biên dịch: Diệu Trinh

Hiệu đính: Bảo Nguyễn

Bong, W. K., & Chen, W. (2021). Increasing faculty’s competence in digital accessibility for inclusive education: a systematic literature review. International Journal of Inclusive Education, 1-17.