Những hạn chế của trách nhiệm giải trình trong Giáo dục
Dan Honig và Lant Pritchett, Trung tâm Phát triển Toàn cầu (Center for Global Development – 2019)
Trách nhiệm giải trình là vấn đề trọng tâm khi cải thiện hệ thống quản trị, đặc biệt là hệ thống sức khỏe và hệ thống giáo dục. Nhưng những nỗ lực giải quyết sự thiếu trách nhiệm thường chủ yếu tập trung vào cải thiện những thứ có thể đếm được và xác minh cái mà chúng ta gọi là “trách nhiệm dựa trên câu chuyện” (account-based accountability). Chúng tôi lập luận rằng đưa vào nhiều trách nhiệm dựa trên con số (accounting-based accountability) hơn sẽ không phải là giải pháp phù hợp để giải quyết các vấn đề về trách nhiệm giải trình. Chúng tôi minh họa điều này bằng cách khám phá vai trò của tính trách nhiệm công nghệ thông tin và truyền thông trong việc (không) cải thiện biểu hiện hiệu suất giáo dục. Tăng cường tính trách nhiệm “thực sự” không giống như cải thiện hệ thống dữ liệu để phục vụ quan sát và xác minh. Người ta thường hay cố gắng cải thiện hệ thống dữ liệu phục vụ quan sát và xác minh và không coi trọng việc tăng cường tính trách nhiệm thực sự. Việc thường xuyên hiểu nhầm ngữ nghĩa của khái niệm “trách nhiệm giải trình” trong bàn luận về phát triển có ảnh hưởng tiêu cực một cách âm thầm lên nỗ lực cải cách hệ thống và quan trọng nhất là lên phúc lợi toàn cầu.
Mời các bạn đọc tiếp tại đây Những hạn chế của trách nhiệm giải trình trong Giáo dục