Những hạn chế của trách nhiệm giải trình trong Giáo dục

Những hạn chế của trách nhiệm giải trình trong Giáo dục Dan Honig và Lant Pritchett, Trung tâm Phát triển Toàn cầu (Center for Global Development – 2019) Trách nhiệm giải trình là vấn đề trọng tâm khi cải thiện hệ thống quản trị, đặc biệt là hệ thống sức khỏe và hệ thống giáo […]