Môi trường học đường – Nghiên cứu định lượng về học sinh trung học cơ sở ở Việt Nam

Môi trường học đường – Nghiên cứu định lượng về học sinh trung học cơ sở ở Việt Nam Trần Thu Hương, Ngô Thanh Huệ, Nguyễn Hạnh Liên, Advances in Social Science, Education and Humanities Research (2019) Nghiên cứu này nhằm tìm hiểu nhận thức chung của học sinh về khái niệm “môi trường học đường” […]

Những hạn chế của trách nhiệm giải trình trong Giáo dục

Những hạn chế của trách nhiệm giải trình trong Giáo dục Dan Honig và Lant Pritchett, Trung tâm Phát triển Toàn cầu (Center for Global Development – 2019) Trách nhiệm giải trình là vấn đề trọng tâm khi cải thiện hệ thống quản trị, đặc biệt là hệ thống sức khỏe và hệ thống giáo […]