Chương này nhằm giải thích mục tiêu, phương pháp và tầm quan trọng của nghiên cứu so sánh. Chương này nêu ra vai trò của lý thuyết trong nghiên cứu liên quan đến giáo dục và bất bình đẳng đồng thời cũng lập luận rằng sự thay đổi hiếm gặp, nhưng nhanh chóng, có quy mô lớn trong bối cảnh xã hội của trường học gây ra bởi đại dịch đã cung cấp một cơ hội hiếm gặp để nghiên cứu về quyền tự chủ tương đối của các cơ sở giáo dục. Chương này cũng cung cấp một mô hình khái niệm trong lĩnh vực giáo dục để đánh giá tác động của COVID-19 đến cơ hội giáo dục. Bên cạnh đó, mô tả quá trình tiến triển của đại dịch COVID-19 và cách thức nó khiến các trường học đóng cửa và nhanh chóng triển khai chiến lược giáo dục từ xa. Nghiên cứu đánh giá các bằng chứng có sẵn về khoảng thời gian trường học đóng cửa, việc thực hiện chiến lược học từ xa và các kết quả được biết đến về khả năng tiếp cận, khả năng tương tác, tiếp thu và mức độ hạnh phúc của học sinh. 

Mời đọc tiếp tại đây: Bài học từ Đại dịch. Tác động của COVID-19 đến Giáo dục trên toàn Thế giới

Người dịch: Huỳnh Trang

Ref: Reimers, F. M. (2021). Learning from a pandemic. The impact of COVID-19 on education around the world. In Primary and Secondary Education During Covid-19 (pp. 1-37). Springer, Cham.