Vốn Nhân lực Việt Nam: Thành tựu Giáo dục và Thách thức trong Tương lai

Sachiko Kataoka, Lê Anh Vinh, Sandhya Kitchlu, Keiko Inoue, Ngân hàng thế giới (2020)

Những thành công của Việt Nam trong tiếp cận giáo dục phổ thông và nâng cao kết quả học tập đã để lại ấn tượng với các nhà hoạch định chính sách giáo dục trên toàn thế giới. Dù mức độ phát triển của kinh tế đất nước còn thấp, học sinh Việt Nam nhìn chung vẫn vượt trội so với học sinh các nước thuộc Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) trong Chương trình Đánh giá Học sinh Quốc tế (PISA). Bí quyết đằng sau thành công này là gì? Sau nhiều thập kỷ thuộc địa và xung đột, Việt Nam đã nỗ lực trở thành con rồng đang trỗi dậy ở khu vực châu Á trên tất cả các lĩnh vực kinh tế và xã hội, trong đó có giáo dục. Báo cáo này phản ánh quá trình phát triển của hệ thống giáo dục Việt Nam thời kỳ sau chiến tranh và nêu bật một số cải cách quan trọng được thực hiện từ năm 1975 cho đến nay. Báo cáo phân tích động lực đằng sau những nỗ lực cải cách của Chính phủ, yếu tố thành công chính và những thách thức gặp phải trong suốt quá trình.
Báo cáo này cho thấy hệ thống giáo dục của Việt Nam có chung đặc điểm với các hệ thống giáo dục thành công khác ở Đông Á, đó là cam kết mạnh mẽ của chính phủ đối với công cuộc phát triển giáo dục, các cơ chế hỗ trợ mang tính trách nhiệm giải trình cao; chi tiêu công tương đối cao với trọng tâm là đầu tư vào giáo dục phổ thông, các yếu tố đầu vào cơ bản và công bằng trong giáo dục, tỷ lệ chi tiêu cao cho giáo dục của các hộ gia đình; thu hút và hỗ trợ giáo viên có trình độ; đầu tư mạnh vào giáo dục mầm non; cũng như sử dụng kết quả đánh giá một cách chiến lược. Cam kết kiên định của Chính phủ Việt Nam trong việc cải thiện cơ hội học tập cho tất cả mọi người, cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm cao đối với trường học, được hỗ trợ bởi hệ thống báo cáo và giám sát nội bộ cũng như bên ngoài hiệu quả, đã góp phần mở rộng và không ngừng cải tiến hệ thống giáo dục.

Mời các bạn đọc tiếp Báo cáo tại: Vốn Nhân lực Việt Nam: Thành tựu Giáo dục và Thách thức trong Tương lai

Kataoka, Sachiko; Vinh, Le Anh; Kitchlu, Sandhya; Inoue, Keiko.2020. Vietnam’s Human Capital : Education Success and Future Challenges (Vietnamese). Washington, D.C. : World Bank Group.