Những Thay đổi về Công nghệ trong Giáo dục Chính quy Định hình Vai trò Xã hội của những Giáo viên đang làm mẹ như thế nào?

Công việc giảng dạy ngày càng yêu cầu khắt khe hơn do việc đưa công nghệ vào trong quá trình giảng dạy – học tập – đánh giá. Những thay đổi đó đặc biệt khó khăn đối với các giáo viên đang làm mẹ. Nghiên cứu này nhằm mục đích hiểu rõ hơn về những thay đổi công nghệ được đưa vào giảng dạy sẽ định hình vai trò xã hội của các giáo viên đang làm mẹ như thế nào. Những cuộc phỏng vấn bán cấu trúc được thực hiện với 30 giáo viên đang làm mẹ. Phân tích chỉ ra rằng những chủ đề chính liên quan đến các khía cạnh sư phạm của việc đưa công nghệ, phát triển chuyên môn trực tuyến và công việc liên quan đến giao tiếp bằng máy tính. Ngoài ra, các loại ranh giới mờ, giao tiếp đa kênh và ít thời gian rảnh hơn có liên quan đến vai trò của giáo viên đang làm mẹ trong xã hội. Những ý nghĩa thực tiễn và lý thuyết cũng được đưa ra bàn luận.

Mời các bạn đọc tiếp tại (Tiếng Anh) Những Thay đổi về Công nghệ trong Giáo dục Chính quy Định hình Vai trò Xã hội của những Giáo viên đang làm mẹ như thế nào?

Biên dịch: Diệu Anh

Hiệu đính: Bảo

Ref: Weisberger, M., Grinshtain, Y., & Blau, I. (2021). How Do Technological Changes in Formal Education Shape the Social Roles of Teachers Who Are Mothers?. Teaching and Teacher Education103, 103344.