Các trường đại học theo mô hình kinh doanh và mô hình phát triển cho trường đại học công ở Việt Nam
Đinh Văn Toàn, Allied Business Academies (2020)
Bài nghiên cứu tóm tắt và làm rõ các đặc điểm lý thuyết, thực tiễn cũng như các yếu tố của các trường đại học theo mô hình kinh doanh. Dựa trên các kết quả của một cuộc khảo sát các trường đại học và phỏng vấn sâu với các quản trị viên và giảng viên ở vai trò quản lý tại bốn trường đại học công lập ở miền Bắc Việt Nam, bài viết đề xuất một mô hình tổ chức nhằm phát triển các trường đại học kinh doanh trong bối cảnh các trường đại học công lập ở Việt Nam và thảo luận các chính sách liên quan.
Mời các bạn đọc tiếp bài nghiên cứu tại đây: Các trường đại học theo mô hình kinh doanh và mô hình phát triển cho trường đại học công ở Việt Nam