Cảm nhận và Trải nghiệm của Người dân về Một số Biện pháp Ứng phó với Đại dịch COVID-19 của Các cấp Chính quyền

Nghiên cứu “Cảm nhận và trải nghiệm của người dân về một số biện pháp ứng phó với đại dịch COVID-19 của các cấp chính quyền được Viện Nghiên cứu phát triển Mekong (MDRI) và UNDP Việt Nam thực hiện từ cuối tháng 8 đến tháng 12 năm 2020Mục đích của nghiên cứu nhằm tìm hiểu quan điểm và trải nghiệm của người dân Việt Nam về những biện pháp ứng phó với đại dịch COVID-19 từ góc độ quản trị và cung ứng dịch vụ công, từ đó gợi ý một số giải pháp chính sách và thực tiễn để các cấp chính quyền đáp ứng nhu cầu của người dân trong bối cảnh đại dịch COVID-19 có thể tái phát hoặc đại dịch khác có thể xảy ra. Nghiên cứu sử dụng dàn mẫu của khảo sát PAPI 2019 nhằm so sánh góc nhìn và trải nghiệm của người dân ở một số tiêu chí đo lường hiệu quả quản trị trước và sau khi đại dịch xảy ra ở Việt Nam.

Mời các bạn đọc tiếp tại (Tiếng Anh) Cảm nhận và Trải nghiệm của Người dân về Một số Biện pháp Ứng phó với Đại dịch COVID-19 của Các cấp Chính quyền

Ref: Do, H. T., Nguyen, C. V., Nguyen, L. T., Nguyen, P. M., Ngo, Q. H., & Phung, Q. H. (2021). Citizens’ Opinions of and Experiences with Government Responses to COVID-19 Pandemic in Vietnam (No. 776). GLO Discussion Paper.