Chính sách Hỗ trợ của Chính phủ để Phát triển Bền vững Doanh nghiệp nhỏ và vừa trong ngành công nghiệp ở Việt Nam 

Trong những năm gần đây, vấn đề phát triển bền vững nói chung và phát triển bền vững của doanh nghiệp nói riêng luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ các cơ quan quản lý nhà nước, bao gồm cả doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ và vừa. Nghiên cứu đã tiến hành khảo sát 316 doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs) ở cả 3 miền Bắc, Trung và Nam ở Việt Nam với đối tượng khảo sát chính là các nhà quản lý doanh nghiệp. Mục đích chính của nghiên cứu này là đánh giá tác động của những chính sách hỗ trợ của chính phủ so với các yêu tố khác đã thực hiện trong mô hình nghiên cứu ảnh hưởng lên sự phát triển bền vững của các SMEs ở Việt Nam. Trong nghiên cứu này, nhóm tác giả đã sử dụng phân tích yếu tố khám phá để xác định 4 yếu tố ảnh hưởng lên sự phát triển bền vững của SMEs. Kết quả nghiên cứu cho thấy các chính sách hỗ trợ của chính phủ đóng vai trò quan trọng nhưng không ảnh hưởng mạnh mẽ bằng những yếu tố nguồn nhân lực, tài chính, và các chính sách xã hội (SR) của doanh nghiệp đối với việc phát triển bền vững của các SMEs ở Việt Nam.

Mời các bạn đọc tiếp tại (Tiếng Anh) Báo cáo của Ngân hàng Thế giới về Đói nghèo và Thịnh vượng chung

Biên dịch: Tuyên Kim

Hiệu đính: Bảo

Ref: Do, H. H. The Government Supporting Policy for Sustainable Development of Small and Medium Industrial Enterprises in Vietnam.