Đánh giá quốc gia về giới ở khu vực nông thôn và nông nghiệp ở Việt Nam
Cơ quan Nông Lương Liên Hợp Quốc (2019)
Đánh giá quốc gia về giới được yêu cầu thực hiện bởi Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên hiệp quốc (FAO) từ tháng 10 năm 2017 đến tháng 2 năm 2018 như một cách để đánh giá bình đẳng giới trong khu vực nông nghiệp và nông thôn ở Việt Nam và như một cơ chế để định hướng nhiệm vụ chiến lược của FAO tại Việt Nam.
Mục đích là để thông báo việc lên chương trình và lập kế hoạch ở cấp quốc gia của FAO, phù hợp với các ưu tiên phát triển quốc gia, khuôn khổ chiến lược và nhiệm vụ của FAO. Đánh giá này cũng nhằm tạo điều kiện cho FAO đóng góp cho báo cáo của Nhóm Quốc gia Liên Hợp Quốc về Công ước xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ (CEDAW) với thông tin cập nhật và khách quan về tình hình của phụ nữ nông thôn ở Việt Nam.
Mời các bạn đọc tiếp tại đây: Đánh giá quốc gia về giới ở khu vực nông thôn và nông nghiệp ở Việt Nam