Báo cáo thường niên 2017 của chương trình sáng kiến hàng đầu, Để tất cả phụ nữ và trẻ em đều trở nên quan trọng (Making Every Woman and Girl count – MEWGC) cung cấp một cách tổng quan những thành tựu quan trọng trong giai đoạn báo cáo, bao gồm rà soát các hoạt động và tiến bộ trong quá trình triển khai chương trình MEWGC ở cấp độ toàn cầu, khu vực và quốc gia. Báo cáo cũng cập nhật về vấn đề huy động nguồn lực và vận động hành lang, đánh giá lại các thách thức và bài học rút ra cũng như tổng quan ngắn về kế hoạch cấp độ toàn cầu, khu vực hay cấp độ quốc gia tìm đường trong những năm tới.

Những thành tựu quan trọng được đề cập đến trong báo cáo bao gồm:

Biên dịch: Huỳnh Trang

Mời bạn đọc thêm tại đây (Tiếng Anh): Để tất cả phụ nữ và trẻ em đều trở nên quan trọng: Báo cáo thường niên 2017: Giai đoạn lập kế hoạch

Ref: UN Women. (2018). Making Every Woman and Girl Count: 2017 annual report: Planning phase. The United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women