Kinh nghiệm Xóa đói Giảm nghèo trên Thế giới và Bài học cho Việt Nam

Việt Nam được coi là một trong những quốc gia  thành công trong công cuộc xóa đói giảm nghèo. Tuy nhiên, nghèo đói vẫn là một vấn đề nhận được rất nhiều sự quan tâm và luôn là một trong những vấn đề nóng của xã hội. Thông qua việc nghiên cứu các tài liệu, bài viết nhằm tìm hiểu về các hoạt động giảm nghèo hiệu quả của các quốc gia trên thế giới để Việt Nam có thể học hỏi kinh nghiệm, những bài học quý giá của các quốc gia này để áp dụng vào việc xoá đói giảm nghèo ở Việt Nam. Kết quả rà soát tài liệu cho thấy công tác giảm nghèo cần dựa vào nội lực của cộng đồng và sự tham gia tích cực của người nghèo. Ngoài ra, sự hỗ trợ của các cán bộ chuyên nghiệp chẳng hạn như nhân viên xã hội cũng là một trong những yếu tố quan trọng giảm nghèo hiệu quả và bền vững.

Mời các bạn đọc tiếp tại (Tiếng Anh) Kinh nghiệm Xóa đói Giảm nghèo trên Thế giới và Bài học cho Việt Nam

Biên dịch: Hiền Lê

Hiệu đính: Bảo

Ref: Dung, D. H. (2021). Experience in Poverty Reduction in the World and Lesson for Vietnam. Randwick International of Social Science Journal2(2), 100-105.