Nghiên Cứu Khám Phá về Nhận thức của Cán bộ Giảng dạy Đối với Phương pháp Học tập Kết hợp trong Giáo dục Đại học

Trong nhiều năm qua, giáo dục đại học hướng đến việc thực hiện phương pháp học tập kết hợp – một phương pháp kết hợp hình thức dạy học tại lớp và dạy học trực tuyến đang tiếp tục phát triển tại các cơ sở giáo dục trên toàn thế giới. Do vậy, cần nghiên cứu các yếu tố có thể ảnh hưởng đến nhận thức của giảng viên đối với các phương pháp tiếp cận học tập kết hợp. 

Cũng đã có một vài nghiên cứu đã khám phá nhận thức của giảng viên về phương pháp học tập kết hợp. Nghiên cứu này, theo đó, để xuất một khung nghiên cứu dựa trên Lý thuyết về Mô hình sử dụng máy tính cá nhân (MPCU) để đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến nhận thức của giảng viên về Học tập kết hợp nhằm cải thiện chất lượng giảng dạy trong môi trường giáo dục đại học. 

Có tổng cộng 413 giảng viên tại nhiều trường đại học, cao đẳng và trường nghề đã tham gia khảo sát online. Phần mềm SPSS và Mô hình cấu trúc tuyến tính bình phương tối thiểu riêng phần (PLS-SEM) được sử dụng để phân tích dữ liệu. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng các yếu tố xã hội tác động đến tính ứng dụng, độ phức tạp, độ phù hợp công việc, hệ quả dài hạn, điều kiện thuận lợi và trải nghiệm công nghệ thông tin có ảnh hưởng đáng kể đến nhận thức của giảng viên đến việc sử dụng sáng kiến Học tập kết hợp nhằm cải thiện hoạt động học thuật tại trường đại học. 

Phát hiện từ bài báo này hỗ trợ các cơ sở giáo dục cải thiện hiểu biết về các yếu tố này vì chúng có thể được nghiên cứu để nâng cao chất lượng thiết kế giảng dạy cũng như tăng cường ứng dụng công nghệ thông cho mục đích dạy và học.

Mời các bạn đọc tiếp tại (Tiếng Anh) Nghiên Cứu Khám Phá về Nhận thức của Cán bộ Giảng dạy Đối với Phương pháp Học tập Kết hợp trong Giáo dục Đại học

Biên dịch: Huỳnh Trang

Hiệu đính: Bảo

Ref: Anthony Jnr, B. (2021). An exploratory study on academic staff perception towards blended learning in higher education. Education and Information Technologies, 1-27.