Những yếu tố ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận tín dụng ngân hàng của các hộ gia đình nông thôn ở Việt Nam.

Trần Long Giang, Hoàng Thị Thanh Hằng, Tạp chí Kinh tế học và Nghiên cứu Thực nghiệm Châu Á (2019)

Nghiên cứu này đã xác định và đo lường những yếu tố ảnh hưởng khả năng tiếp cận tín dụng bằng cách sử dụng phương pháp Heckman (1979). Nghiên cứu sử dụng dữ liệu từ bộ dữ liệu của Khảo sát Mức sống Hộ gia đình Việt Nam năm 2014 và 2016 để loại trừ những cú sốc gây ra do cuộc suy thoái kinh tế toàn cầu năm 2008-2009 gây ra những tính toán không nhất quán. Kết quả chỉ ra rằng trong số những nguyên nhân ảnh hưởng tới khả năng tiếp cận tín dụng được chỉ ra ở giai đoạn đầu tiên trong mô hình Heckman, có sáu yếu tố ảnh hưởng đáng kể và có ý nghĩa thống kê tới khả năng tiếp cận tín dụng ở hộ gia đình nông thôn.

Những yếu tố đó bao gồm thu nhập trung bình của gia đình, độ tuổi của các thành viên trong gia đình, nhóm dân tộc, tình trạng hôn nhân, những khoản vay có kỳ hạn trước đó, và thành viên trong Hội Nông dân. Kết quả dự tính thu được từ giai đoạn thứ hai theo mô hình Heckman về khả năng trả nợ ở các hộ nông thôn Việt Nam chỉ ra sáu yếu tố ảnh hưởng đến giá trị khoản vay từ tổ chức tín dụng ngân hàng là thu nhập trung bình của gia đình, độ tuổi của các thành viên, nhóm dân tộc, tình trạng hôn nhân, những khoản vay có kỳ hạn trước đó, và thành viên trong Hội Nông dân.

Mời các bạn đọc tiếp tại (Tiếng Anh): Những yếu tố ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận tín dụng ngân hàng của các hộ gia đình nông thôn ở Việt Nam

Biên dịch: Phương Nam

Hiệu đính: Hiếu & Bảo