Phân tích tổng hợp tình trạng đói nghèo ở Ấn Độ

Bài viết phân tích một cách toàn diện tình trạng đói nghèo ở Ấn Độ. Bài viết chỉ ra rằng dù sử dụng chuẩn nghèo nào trong hai chuẩn nghèo chính thức, tỷ lệ nghèo đói đã giảm đều ở tất cả các bang và tất cả các tầng lớp xã hội và nhóm tôn giáo. Sự tăng trưởng nhanh chóng giữa những năm tài chính 2004-2005 và 2009-2010 cũng góp phần giảm nghèo nhanh hơn. Hơn nữa, trong những năm gần đây, tỷ lệ nghèo đói trong các nhóm thiệt thòi về mặt xã hội đã giảm mạnh so với tầng lớp trên, thu hẹp khoảng cách về tỷ lệ nghèo đói giữa hai tầng lớp xã hội. Bài viết cũng thảo luận về những ý kiến gần đây ở Ấn Độ liên quan đến việc lựa chọn các mức chuẩn nghèo.

Mời các bạn đọc tiếp tại (Tiếng Anh): Phân tích tổng hợp tình trạng đói nghèo ở Ấn Độ

Biên dịch: Phương Nam

Hiệu đính: Bảo

Ref: Panagariya, A., & Mukim, M. (2014). A Comprehensive Analysis of Poverty in India. Asian Development Review31(1), 1-52.