Sóng xung kích: Quản lý tác động của biến đổi khí hậu đến nghèo đói

Chấm dứt đói nghèo và giảm ảnh hưởng của biến đổi khí hậu sẽ là hai mục tiêu toàn cầu chưa thể đạt được và cũng là hai mục tiêu quan trọng hướng tới phát triển bền vững. Tuy nhiên, hai mục tiêu này không nên được xem xét một cách tách biệt: cả hai đều cần được giải quyết cùng nhau thông qua một chiến lược tổng hợp. Báo cáo đã tập hợp hai mục tiêu này và khám phá cách chúng có thể đạt được dễ dàng hơn nếu được xem xét cùng nhau. Báo cáo đề cập đến tác động tiềm tàng của biến đổi khí hậu và các chính sách ứng phó với biến đổi khí hậu đến giảm nghèo, đưa ra hướng dẫn nhằm tạo ra một tình huống đôi bên cùng có lợi để các chính sách ứng phó với biến đổi khí hậu góp phần giảm nghèo và ngược lại, các chính sách giảm nghèo góp phần giảm thiểu biến đổi khí hậu và tăng cường khả năng thích ứng. Điểm đáng chú ý trong báo cáo này là biến đổi khí hậu là một trở ngại đáng kể đến quá trình giảm nghèo nhưng tác động của nó đến giảm nghèo trong tương lai sẽ phụ thuộc vào những chính sách được thực thi: sự phát triển nhanh chóng, bao quát, và có liên quan đến biến đổi khí hậu có thể ngăn chặn hầu hết những tác động ngắn hạn trong khi đó, các chính sách giảm thiểu phát thải, hỗ trợ ngay lập tức người nghèo có thể hạn chế đáng kể những tác động lâu dài.

Mời các bạn đọc tiếp tại (Tiếng Anh)  Sóng xung kích: Quản lý tác động của biến đổi khí hậu đến nghèo đói

Biên dịch: Phương Nam

Hiệu đính: Bảo

Ref: Hallegatte et al. (2015). Shock Waves: Managing the Impacts of Climate Change on Poverty. The World Bank.