Lãnh đạo và quản trị trong hệ thống đại học Việt Nam

Lãnh đạo và quản trị trong hệ thống đại học Việt Nam Jamil Salmi, Ly Phạm, Tạp chí Giáo dục Quốc tế và So sánh (2019) Bài viết đưa ra một bức tranh tổng quan về lãnh đạo và quản trị trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam, cả ở cấp trường và […]