Các Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên Hợp Quốc Hướng tới Bối cảnh ở Địa phương: Bài học từ Nhân quyền cho Người dân Bản địa

Các Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên Hợp Quốc Hướng tới Bối cảnh ở Địa phương: Bài học từ Nhân quyền cho Người dân Bản địa Năm 2015, Liên Hợp Quốc đã tuyên bố về một chương trình đầy tham vọng, Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs). Với khát vọng tương tự […]