Tính dễ bị tổn thương của người di cư, nô lệ hiện đại và lao động cưỡng bức

Báo cáo trình bày những nơi khác nhau mà người di cư dễ bị tổn thương khi họ dễ bị dàng trở thành đối tượng bị buôn bán, trở thành lao động cưỡng bức và nô lệ hiện đại. Chúng bao gồm nhà ở riêng, lối đi qua biên giới, các tuyến đường di cư bất thường và các khu vực xung đột. Báo cáo chỉ ra rằng những người di cư dễ bị bóc lột nhất ở những nơi mà cơ quan nhà nước và xã hội không thể bảo vệ họ, đồng thời phân tích đặc điểm của các nạn nhân được cho là nguyên nhân dẫn đến tổn thương. Ngoài ra, báo cáo giải thích một số đặc điểm của người phạm tội, bao gồm thế giới quan cho phép họ hợp lý hóa việc bóc lột người khác. Cuối cùng, báo cáo xem xét các ví dụ về môi trường hoặc bối cảnh khác nhau, chẳng hạn như các chính sách hạn chế nhập cư đều đã làm trầm trọng thêm tính dễ bị tổn thương.

Mời các bạn đọc tiếp tại (Tiếng Anh): Tính dễ bị tổn thương của người di cư, nô lệ hiện đại và lao động cưỡng bức

Biên dịch: Như Dương

Hiệu đính: Bảo

Ref: Latham-Sprinkle, J., David, F., Bryant, K., & Larsen, J. (2019). Migrants and Their Vulnerability to Human Trafficking, Modern Slavery and Forced Labour.