Dự án Share for the Development in Vietnam là dự án phi lợi nhuận nhằm chia sẻ các thông tin học thuật, nghiên cứu, và dữ liệu trong lĩnh vực phát triển; tạo cầu nối kết nối các học giả, nhà hoạt động phát triển, nhà nghiên cứu trao đổi thông tin nhằm góp phần thúc đẩy sự phát triển ở Việt Nam, xây dựng một môi trường học thuật, thực hành chuyên nghiệp, minh bạch, và hiệu quả trong lĩnh vực Phát triển, tiến tới giúp Việt Nam đạt các Mục tiêu Phát triển bền vững.


Cơ hội

[pt_view id=”3ce4972nhf”]


Bình sách

[pt_view id=”d800dfda2c”]