Báo cáo Di cư Thế giới 2015: Người di cư và thành phố, Sự hợp  tác mới để quản lý dòng người di cư

June J.H. Lee; Jill Helke và Frank Laczko, Tổ chức Di cư Quốc tế (2015)

Báo cáo tập trung vào người di cư và cách di cư đang định hình các thành phố và tình trạng của người di cư ở các thành phố. Trong khi phần lớn các cuộc thảo luận quốc tế hiện nay về xu hướng di cư và chính sách di cư thường hướng tới cấp độ quốc gia, báo cáo này xem xét di cư ở cấp độ thành phố nhằm nâng cao hiểu biết về động lực kinh tế xã hội địa phương của di cư và sự kết nối chặt chẽ giữa di cư và phát triển đô thị.

Các chương chính trong Báo cáo Di cư Thế giới 2015 nghiên cứu những thách thức và cơ hội nổi lên từ việc gia tăng di cư đối với các đô thị khác nhau. Các chương này trình bày những phát hiện về lợi ích tiềm tàng của tất cả các hình thức di cư và dòng dịch chuyển đối với sự tăng trưởng và phát triển của thành phố. Báo cáo cho thấy các phát kiến mới trong đó chính sách di cư và đô thị hóa được thiết kế tốt hơn vì lợi ích của người di cư và thành phố.

Báo cáo mở rộng sự chú ý đối với tình trạng của những người di cư từ các thành phố ở các nước phát triển (the Global North) sang các thành phố ở các nước đang phát triển (the Global South). Báo cáo cũng nhấn mạnh cách các thành phố và người di cư có thể cùng hợp tác để giảm thiểu rủi ro của làn sóng di cư và tận dụng sự đa dạng ngày càng gia tăng của đô thị trong các lĩnh vực như xây dựng khả năng phục hồi cộng đồng cũng như phát triển kinh tế, xã hội và văn hóa địa phương thông qua kết nối giữa cộng động gốc và người di cư. Báo cáo kết thúc với một loạt các khuyến nghị cho các sáng kiến tương lai của thành phố nhằm giúp người di cư hòa nhập với tư cách là đối tác và đưa các vấn đề khác của người di cư vào cuộc thảo luận về đô thị hóa và khung phát triển toàn cầu sau năm 2015.

Mời các bạn đọc tiếp tại: Báo cáo Di cư Thế giới 2015: Người di cư và thành phố, Sự hợp  tác mới để quản lý dòng người di cư

 

 

Leave a Reply