Báo cáo Tổng hợp về Đánh giá Rủi ro Thiên tai của Mười Quốc gia ASEAN

Sushil Gupta (Tác giả chính), Chiến lược Quốc tế của Liên hợp quốc về Giảm thiểu Thiên tai và Nhóm Ngân hàng Thế giới (2010)

 Báo cáo tổng hợp về rủi ro thiên tai ASEAN này đã được viết dựa trên việc thực hiện rà soát trên cơ sở các báo cáo, nghiên cứu, bản đồ, phân tích và đánh giá có sẵn về rủi ro thiên tai ở cấp quốc gia và cấp khu vực trong phạm vi của Bản ghi nhớ hợp tác (MOC) ba bên về Giảm thiểu rủi ro thiên tai (DRR), giữa Ban Thư ký ASEAN, ban Chiến lược Quốc tế của Liên hợp quốc về Giảm thiểu Thiên tai và ​​Ngân hàng Thế giới. Bản ghi nhớ hợp tác ba bên về Giảm thiểu rủi ro thiên tai là một phần của Hiệp định ASEAN về Ứng phó Khẩn cấp trong Quản lý Thiên tai, phù hợp với Khung hành động Hyogo 2005-2015 (HFA). Mục tiêu của báo cáo tổng hợp này là thực hiện đánh giá rủi ro định lượng theo hướng đơn giản hóa để xác định rủi ro thiệt hại về kinh tế và xã hội cũng như khả năng xảy ra các thiệt hại khác ở cấp quốc gia và khu vực. Bài tổng quan phân tích, đánh giá rủi ro thiên tai ở cấp quốc gia và cấp khu vực, tập trung vào các thảm họa thiên nhiên như động đất, lốc xoáy nhiệt đới (bão), lũ lụt, sạt lở đất, sóng thần, hạn hán và cháy rừng. Bài tổng quan phân tích rủi ro thiên tai xuyên biên giới (rủi ro thường thấy) và ảnh hưởng của chúng, và những thiệt hại dự kiến ​​khi không có các biện pháp giảm thiểu (Tổn thất trung bình hàng năm, và thiệt hại kinh tế đối với các xác suất vượt mức khác nhau). Bài Tổng quan cũng phân tích đánh giá về biến đổi khí hậu, phát triển kinh tế, mở rộng đô thị và phát triển nông thôn ở các nước ASEAN.

Biên dịch: Ngọc Trần

Hiệu đính: Gia Linh & Bảo

Để biết thêm thông tin, vui lòng đọc thêm tại (Tiếng Anh): Synthesis Report on Ten ASEAN Countries Disaster Risks Assessment (Báo cáo Tổng hợp về Đánh giá Rủi ro Thiên tai của Mười Quốc gia ASEAN)