Cập nhật: Đáp ứng những thách thức của COVID-19 – Triển vọng kinh tế cho Đông Nam Á, Trung Quốc và Ấn Độ năm 2020
Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế OECD (2020)
Triển vọng kinh tế cho Đông Nam Á, Trung Quốc và Ấn Độ là một ấn phẩm được xuất bản hai năm một lần nói về tăng trưởng kinh tế, phát triển và hội nhập vào thị trường mới nổi ở Châu Á. Ấn bản tập trung phân tích các điều kiện kinh tế của các nước ASEAN bao gồm: Brunei, Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam; đồng thời cũng đề cập đến các vấn đề kinh tế ở Trung Quốc và Ấn Độ để phản ánh đầy đủ sự phát triển kinh tế trong khu vực.
Tài liệu bao gồm ba phần chính, mỗi phần nêu bật một khía cạnh cụ thể của sự phát triển kinh tế gần đây trong khu vực. Phần đầu tiên trình bày tình hình kinh tế, triển vọng và các thách thức kinh tế vĩ mô trong khu vực. Phần thứ hai và thứ ba bao gồm các chương chuyên đề đặc biệt về các vấn đề lớn mà khu vực phải đối mặt, ví dụ Chương hai tập trung vào sự bùng phát Covid-19, đặc biệt là về các tác động của đại dịch đến nền kinh tế xã hội; Chương ba phân tích về chất lượng giáo dục trong khu vực.
Ngoài việc dự đoán triển vọng kinh tế trong tương lai gần, ấn bản còn đưa ra các đề xuất chính sách ưu tiên để đối phó với khủng hoảng; trong đó tập trung vào số hóa, du lịch, chăm sóc sức khỏe và hợp tác trong khu vực, cũng như tăng cường chất lượng giáo dục trong bối cảnh nền kinh tế mới nổi ở châu Á.


Mời các bạn đọc tài liệu (tiếng Anh) tại đây: Cập nhật: Đáp ứng những thách thức của COVID-19 – Triển vọng kinh tế cho Đông Nam Á, Trung Quốc và Ấn Độ năm 2020