Khảo sát về liêm chính trong thanh niên Việt Nam 2019

Khảo sát về liêm chính trong thanh niên Việt Nam 2019 Vũ Ngọc Anh, Christian Levon, Nguyễn Thị Kiều Viễn, Towards Transparency (2019) Tham nhũng vẫn còn là một vấn đề nghiêm trọng ở Việt Nam, mặc dù Đảng và Chính phủ Việt Nam đã có những nỗ lực không ngừng và quyết tâm mạnh […]