Chiến lược Hợp tác Y tế Tiểu vùng Sông Mê Kông Mở rộng

Hợp tác y tế khu vực là một ưu tiên trong chương trình Hợp tác kinh tế Tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng (GMS). Các nỗ lực nhằm thúc đẩy hợp tác và hội nhập khu vực cũng như xây dựng nền tảng cho sự phát triển kinh tế ở tiểu vùng đang khiến khu vực GMS phải đối mặt với việc gia tăng không ngừng các thách thức về sức khỏe.

Sự tăng cường chuyển dịch và thương mại bao gồm mua bán trao đổi hàng hóa nông sản và thực phẩm đã tạo điều kiện cho sự di chuyển xuyên biên giới của các tác nhân gây bệnh và vật trung gian truyền bệnh. Sự chuyển dịch dân số liên vùng mạnh mẽ hơn khiến người di cư và người lưu động gặp phải rủi ro bị đẩy ra ngoài lề xã hội cũng như bị loại trừ ra khỏi hệ thống an sinh xã hội, đặc biệt là bị hạn chế khả năng sử dụng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe thiết yếu. Sự tăng trưởng đầu tư trong phát triển cơ sở hạ tầng giao thông và khu vực biên giới cũng như việc các quốc gia GMS tập trung nguồn lực để đa dạng hóa nền kinh tế và hội nhập với chuỗi giá trị khu vực đang mang đến nguy cơ tiềm ẩn gây ra tác động xấu đến sức khỏe cộng đồng. 

Song song với những mối đe dọa trên, hội nhập khu vực cũng tạo ra nhiều cơ hội để phát triển khả năng lãnh đạo về y tế, kỹ năng nhân sự và kinh nghiệm về lập trình tại tiểu vùng nhằm giải quyết các thách thức về sức khỏe thường gặp.

Hội nghị Bộ trưởng khu vực GMS lần thứ 22 đã thừa nhận vai trò nòng cốt của hợp tác y tế đối với tầm nhìn GMS về một tiểu vùng hội nhập, thịnh vượng và bình đẳng cũng như đã tán thành việc thành lập một Nhóm công tác về Hợp tác y tế khu vực GMS mới và phát triển Chiến lược Hợp tác y tế khu vực GMS.

Chiến lược Hợp tác y tế khu vực GMS 2019-2023 cung cấp một khung hướng dẫn nỗ lực tập thể của các quốc gia khu vực GMS trong việc khắc phục các vấn đề sức khỏe đang có tác động đến tiểu vùng. Sự hợp tác khu vực sẽ tập trung vào ba kết quả ưu tiên sau:

(i) Cải thiện hiệu suất của hệ thống chăm sóc sức khỏe khu vực GMS trong việc đối phó với các mối đe dọa đến sức khỏe cộng đồng

(ii) Củng cố việc bảo vệ các cộng đồng dễ tổn thương khỏi các tác động về sức khỏe do sự hội nhập khu vực gây ra

(iii) Tăng cường năng lực nguồn nhân lực nhằm đối phó với các vấn đề sức khỏe ưu tiên trong khu vực GMS.

Mời các bạn đọc tiếp tại (Tiếng Anh) Chiến lược Hợp tác Y tế Tiểu vùng Sông Mê Kông Mở rộng

Biên dịch: Huỳnh Trang

Hiệu đính: Bảo

Ref: Asian Development Bank. (2019). Greater Mekong Subregion Health Cooperation Strategy 2019–2023. The Asian Development Bank.