Chiến lược Hợp tác Y tế Tiểu vùng Sông Mê Kông Mở rộng

Chiến lược Hợp tác Y tế Tiểu vùng Sông Mê Kông Mở rộng Hợp tác y tế khu vực là một ưu tiên trong chương trình Hợp tác kinh tế Tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng (GMS). Các nỗ lực nhằm thúc đẩy hợp tác và hội nhập khu vực cũng như xây dựng […]