Chuyển đổi hướng tới xã hội bền vững và thích ứng ở khu vực Châu Á và Thái Bình Dương

Ngân hàng Phát triển Châu Á (2018)

Báo cáo khám phá cách mà tư duy thích ứng có thể củng cố chính sách công nhằm tạo ra sự chuyển đổi hướng tới xã hội bền vững được đề ra trong Chương trình nghị sự 2030 về Phát triển bền vững ở khu vực Châu Á – Thái Bình Dương.

Báo cáo đánh giá bản chất thay đổi rủi ro ở Châu Á và Thái Bình Dương, cũng như những căng thẳng, thách thức và cơ hội đang ảnh hưởng đến triển vọng đạt được các mục tiêu phát triển bền vững (SDGs). Báo cáo xác định tác động của các thảm họa tự nhiên, các cú sốc hàng hóa và ô nhiễm trong các hệ thống cơ bản của con người trong khu vực. Báo cáo nêu bật những nỗ lực thiết thực đang được thực hiện bởi công dân, xã hội dân sự, chính phủ và khu vực tư nhân để nâng cao khả năng thích ứng. Báo cáo cũng kêu gọi sự chú ý của mọi người đến sự cần thiết phải tăng cường khả năng chuyển đổi xã hội nếu chúng ta muốn đạt được các mục tiêu phát triển bền vững. Báo cáo này đóng góp vào các cuộc đối thoại toàn cầu và khu vực đang diễn ra về các cách thức nhằm đạt được phát triển bền vững.

Mời các bạn đọc tiếp tại (Tiếng Anh) Transformation towards Sustainable and Resilient Societies in Asia and the Pacific

Biên dịch: Trang Nguyễn

Hiệu đính: Gia Linh & Bảo

Ref: Jacob et al. (2018). Transformation towards sustainable and resilient societies in Asia and the Pacific. Asian Development Bank.