Đánh giá Tác động về Kinh tế – Xã hội của Đại dịch Covid – 19 Đối với Hộ gia đình và Hộ kinh doanh Dễ bị Tổn thương tại Việt Nam

Các phát hiện của báo cáo nêu bật lên rằng: (i) Kể từ tháng 4 năm 2020, công việc của 63% hộ gia đình được khảo sát đã bị ảnh hưởng bởi đại dịch (thành viên trong gia đình bị sa thải, hay phải nghỉ việc tạm thời, chịu thiệt hại từ việc giảm giờ làm và sự phân bổ công việc). Báo cáo cho thấy, các hộ kinh doanh gia đình có mức độ công việc bị ảnh hưởng lớn hơn so với mức trung bình. (ii) Mặc dù đã hồi phục đáng kể so với mức thu nhập vào tháng 5, thu nhập bình quân trên mỗi hộ gia đình vào tháng 10 năm 2020 vẫn thấp hơn so với tháng 12 năm 2019 với chỉ số phần trăm đối với hộ gia đình và hộ kinh doanh lần lượt là 14.5 và 18.5 phần trăm. (iii) Kết quả là, tỉ lệ nghèo tạm thời về thu nhập (sử dụng đường nghèo về thu nhập Bộ LĐ TB & XH trong giai đoạn từ 2016 đến 2020) của nhóm dân số bị ảnh hưởng và có công việc bị ảnh hưởng bởi đại dịch được ghi nhận ở mức 12.7% vào tháng 10 2020 so với 4.9% vào tháng 12 2019.  Đáng chú ý, 8.5% nhóm dân số vào nhóm nghèo vào tháng 10 2020 so với tháng 12 2019 do tác động của đại dịch. Cuối cùng, khi mà rủi ro về sức khỏe liên quan đến đại dịch giảm, các hộ gia đình trở nên thiếu cảnh giác hơn đối với việc triển khai các phương pháp phòng dịch. Đồng thời, tỉ lệ tổng các hộ gia đình sử dụng thương mại điện tử và cơ chế thanh toán qua mạng (e-payment) và có thành viên gia đình chuyển việc cũng gia tăng.

Mời các bạn đọc tiếp tại (Tiếng Anh) Đánh giá Tác động về Kinh tế – Xã hội của Đại dịch Covid – 19 Đối với Hộ gia đình và Hộ kinh doanh Dễ bị Tổn thương tại Việt Nam

Biên dịch: Huỳnh Trang

Hiệu đính: Bảo

Ref: UNDP in Vietnam. (2021). Assessment of the COVID-19 Socio-Economic Impact on Vulnerable Households and Household Businesses in Viet Nam. UNDP in Vietnam.