Hiểu về những Thay đổi trong Đói nghèo
Inchauste, Gabriela; Azevedo, João Pedro; Essama-Nssah, Ngân hàng thế giới (2014)
Hiểu về những Thay đổi trong Đói nghèo tập hợp các phương pháp khác nhau nhằm lý giải những yếu tố đóng góp vào xóa đói giảm nghèo. Một hướng tiếp cận đơn giản có thể định lượng những yếu tố đóng góp vào thay đổi trong nhân khẩu học, việc làm, thu nhập, chuyển tiền đối với công cuộc xóa đói giảm nghèo. Một hướng tiếp cận phức tạp hơn – định lượng hóa những yếu tố đóng góp vào việc giảm nghèo thông qua những thay đổi về đặc điểm của mỗi cá nhân và hộ gia đình, bao gồm những thay đổi trong cơ cấu ngành, nghề nghiệp và giáo dục của lực lượng lao động, cùng với đó là những thay đổi trong thu nhập của cá nhân và hộ gia đình.
Hiểu về những Thay đổi trong Đói nghèo áp dụng những hướng tiếp cận này và phát hiện rằng sự tăng trưởng trong thu nhập lao động – tăng trưởng về thu nhập trên đầu người lao động thay vì tăng trưởng về số lượng lao động có việc làm, là yếu tố lớn nhất điều tiết tình trạng giảm đói nghèo ở 21 quốc gia đạt được kết quả đáng kể trong công cuộc giảm đói nghèo trong thập kỷ qua. Những thay đổi trong nhân khẩu học, chuyển tiền có ảnh hưởng, nhưng chỉ đóng góp một phần khá nhỏ vào việc giảm đói nghèo. Kết quả phân tích sâu hơn tại ba quốc gia cho thấy thu nhập của người lao động tăng phần lớn là do nguồn vốn nhân lực có chất lượng cao hơn, tín hiệu cho thấy sự gia tăng trong năng suất, giá trị lao động tương đối cao, hoặc cả hai.
Hiểu về những Thay đổi trong Đói nghèo sẽ đặc biệt liên quan đến những người trong ngành phát triển có quan tâm đến việc tìm hiểu sâu về những thay đổi phân bổ theo thời gian. Những phương pháp và công cụ được trình bày trong cuốn sách này cũng có thể được áp dụng để tìm hiểu sâu hơn về những thay đổi trong vấn đề bất bình đẳng hay bất kỳ sự thay đổi có thể phân bổ khác.
Mời các bạn đọc tiếp tại đây: Hiểu về những Thay đổi trong Đói nghèo

 

Leave a Reply