Nghèo và Thịnh vượng chung 2016
José Cuesta, Mario Negre, Ngân hàng Thế giới (2016)
Báo cáo Nghèo đói và thịnh vượng chung 2016 là báo cáo thường niên đầu tiên cung cấp cho đọc giả toàn cầu (bao gồm cả cán bộ làm việc trong ngành phát triển, các nhà hoạch định chính sách, các nhà nghiên cứu, các nhà vận động chính sách và người dân nói chung) những dự đoán mới nhất, chính xác nhất về xu hướng nghèo đói và thịnh vượng chung trên toàn cầu. Báo cáo này cũng sẽ trình bày các xu hướng bất bình đẳng và giới thiệu những kinh nghiệm thành công ở các nước trong việc làm giảm bất bình đẳng, cung cấp các bài học quan trọng từ những kinh nghiệm thành công đó và tổng hợp bằng chứng quan trọng về các chính sách công có thể tác động đến tình trạng bất bình đẳng theo hướng hỗ trợ công cuộc xóa đói giảm nghèo và  thịnh vượng chung một cách bền vững.
Mời các bạn đọc tiếp tại: Nghèo và Thịnh vượng chung 2016

Leave a Reply