Sự Tham gia của Các Tổ chức Phi Lợi nhuận vào Các Mục tiêu Phát Triển Bền vững

Các tổ chức phi lợi nhuận là một bộ phận thiết yếu của cộng đồng, không nhân danh, không quảng bá nhưng họ lại giúp cộng đồng đạt được nhiều mục tiêu phát triển bền vững (SDGs). Các tổ chức này có thể được trao quyền để đóng góp nhiều hơn nữa cho cộng đồng. Các tổ chức phi lợi nhuận nên tập trung vào SDGs để thuyết phục khách hàng và người tiêu dùng nên mua hoặc sử dụng dịch vụ của mình nhằm giảm thiểu chất thải và tái chế rác.

Dựa trên khoảng trống trong nghiên cứu tại môi trường Cộng hòa Séc, điểm chính trong chương này nhằm trình bày tình hình hiện tại tại Cộng hòa Séc, thông qua đánh giá định tính và dựa trên phân tích trường hợp điển hình (case study) tại một tổ chức phi lợi nhuận. Các SDGs được phân loại dựa trên lợi ích đóng góp cho cộng đồng, về các mặt xã hội, kinh tế và môi trường.

Các nghiên cứu trường hợp điển hình cũng cho thấy rằng không hề dễ dàng để xác định sự tham gia vào các mục tiêu riêng lẻ và xung đột với chiến lược của nó. Điểm đặc sắc của chương này nằm ở việc giới thiệu công cụ tự đo lường đặc biệt phù hợp với các tổ chức phi lợi nhuận.

Mời các bạn đọc báo cáo đầy đủ tại ĐÂY

Biên dịch: Huỳnh Trang

Hiệu đính: Bảo Nguyễn

Šebestová, J. D., Palová, Z., Kantor, P., & Beck, V. (2021). Non-Profit Organization Involvement Into the Sustainable Development Goals. In Handbook of Research on Novel Practices and Current Successes in Achieving the Sustainable Development Goals (pp. 158-179). IGI Global.