Tác động của biến đổi khí hậu đối với nghề cá và nuôi trồng thủy sản
Manuel Barange, Tarûb Bahri, Tổ chức Nông lương của Liên hợp quốc (2018)
Báo cáo này cung cấp thông tin mới nhất về những tác động của biến đổi khí hậu đối với nghề cá trên biển và trong đất liền và đối với nuôi trồng thuỷ sản trong bối cảnh giảm nghèo và sự phụ thuộc khác nhau của các quốc gia vào nghề cá và tài nguyên thủy sản. Báo cáo này dựa trên dự đoán mô hình, phân tích dữ liệu cũng như các đánh giá chuyên môn trong phạm vi trong nước, trong vùng và trong khu vực. Các kết quả cho thấy biến đổi khí hậu sẽ dẫn đến những thay đổi lớn về sự sẵn có và thương mại thủy sản, điều này có khả năng gây hậu quả nghiêm trọng về kinh tế và địa chính trị, đặc biệt là đối với các quốc gia phụ thuộc nhiều nhất vào thủy sản.
Mời các bạn đọc tiếp tại đây: Tác động của biến đổi khí hậu đối với nghề cá và nuôi trồng thủy sản