Tác động của buôn bán động vật hoang dã và phát triển bền vững ở Việt Nam
Nguyễn Đức Hạnh, Đinh Thị Mai, EDP Sciences (2020)
Bài này tập trung vào các thách thức trong khởi tố và các tội liên quan đến buôn bán động vật hoang dã ở Việt Nam. Bài báo cũng cung cấp một khung phân tích để đánh giá tác động của buôn bán động vật hoang dã và tình trạng tội phạm liên quan đến động vật hoang dã ở Việt Nam lên công tác bảo tồn và sinh kế của người dân địa phương.