Tác động của Đại dịch Covid-19 Đối với việc Thực hiện các Mục tiêu Phát triển Bền Vững

Phản ứng của thế giới đối với đại dịch Covid-19 sẽ tác động đến việc hiện thực 17 Mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) vào năm 2030, tạo ra những bất ổn to lớn ngay tại thời điểm cần tiếp tục có những nỗ lực mạnh mẽ hơn nữa. Nghiên cứu này khám phá cách Covid-19 có thể tác động đến kết quả của các mục tiêu đã đề ra, tập trung vào bốn mục tiêu chính do các mục tiêu này đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì nguồn nhân lực và môi trường lành mạnh – trên cơ sở đó có thể xây dựng tiến trình để đạt được tất cả các mục tiêu, bao gồm SDG1: Xóa nghèo; SDG3: Cuộc sống khỏe mạnh; SDG:14 Tài nguyên nước và SDG 15:Tài nguyên đất. Phân tích mô phỏng xem xét các tình huống tương lai trong một phạm vi mà i) các nhu cầu cấp bách về sức khỏe và xã hội (tính mạng) chiếm ưu thế so với ii) các nhu cầu cấp bách về kinh tế (sinh kế) đáng lẽ ra nên được ưu tiên hơn. Tương tự như vậy, mức độ hợp tác quốc tế được đánh giá là thay đổi từ việc công nhận cấp quốc tế về chương trình hành động khẩn cấp toàn cầu cho đến sự chia rẽ do việc đóng cửa của các quốc gia khi ưu tiên dân tộc lên trên. Thực trạng này dẫn đến 4 viễn cảnh: a) Ưu tiên an sinh toàn cầu b) Phục hồi thương mại quốc tế c) Gia tăng khoảng cách giàu nghèo d) Các hệ thống trên Trái đất đang gặp nguy hiểm. Ngoài ra, nghiên cứu cũng thảo luận về khả năng đạt được các SDGs chính trong từng viễn cảnh. Nghiên cứu kết luận rằng vẫn còn nhiều cơ hội để tái tập trung nguồn lực vào các SDGs mặc dù việc này có thể gặp khó khăn bởi lợi ích cạnh tranh của một hệ thống địa chính trị mới.

Mời các bạn đọc tiếp tại (Tiếng Anh) Tác động của Đại dịch Covid-19 Đối với việc Thực hiện các Mục tiêu Phát triển Bền Vững

Biên dịch: Huỳnh Trang

Hiệu đính: Bảo

Ref: Fenner, R., & Cernev, T. (2021). The implications of the Covid-19 pandemic for delivering the Sustainable Development Goals. Futures.