Tình trạng an ninh lương thực và dinh dưỡng trên thế giới 2020

Tình trạng an ninh lương thực và dinh dưỡng trên thế giới 2020 FAO, IFAD, UNICEF, WFP và WHO (2020) Báo cáo “Tình trạng an ninh lương thực và dinh dưỡng trên thế giới” được phát hành hàng năm bởi Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên Hợp Quốc, Quỹ Phát triển Nông […]