Quan điểm Đầu tư về Chuỗi Giá trị Toàn cầu

Quan điểm Đầu tư về Chuỗi Giá trị Toàn cầu Cuốn sách đánh giá vai trò của đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong chuỗi giá trị toàn cầu (GVC). Để kích thích chuyển đổi kinh tế thông qua GVC, các nhà hoạch định chính sách ở các nước đang phát triển cần hiểu […]

Tăng cường sự Tham gia của các Doanh nghiệp Vừa và Nhỏ trong Chuỗi Giá trị Toàn cầu: Những Yếu tố Quyết định, Thách thức và Khuyến nghị về mặt Chính sách

Tăng cường sự Tham gia của các Doanh nghiệp Vừa và Nhỏ trong Chuỗi Giá trị Toàn cầu: Những Yếu tố Quyết định, Thách thức và Khuyến nghị về mặt Chính sách Việc đạt được sự tăng trưởng kinh tế bao quát là một trong những vấn đề cấp bách nhất trong chương trình nghị sự […]