Di cư, Tái định cư và biến đổi khí hậu tại Việt Nam

Di cư, Tái định cư và biến đổi khí hậu tại Việt Nam Cơ quan Phát triển Liên Hợp Quốc tại Việt Nam (2014) Báo cáo tham luận chính sách này nghiên cứu mối liên hệ giữa biến đổi khí hậu, di cư, tái định cư tại Việt Nam và các chính sách liên quan. […]