Quan điểm Đầu tư về Chuỗi Giá trị Toàn cầu

Quan điểm Đầu tư về Chuỗi Giá trị Toàn cầu Cuốn sách đánh giá vai trò của đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong chuỗi giá trị toàn cầu (GVC). Để kích thích chuyển đổi kinh tế thông qua GVC, các nhà hoạch định chính sách ở các nước đang phát triển cần hiểu […]