Đổi mới Xã hội và Chính sách Xã hội – Trao quyền Quản lý Các tổ chức Sản xuất Bền vững cho Phụ nữ Bản địa ở Việt Nam và Mê-xi-cô

Đổi mới Xã hội và Chính sách Xã hội – Trao quyền Quản lý Các tổ chức Sản xuất Bền vững cho Phụ nữ Bản địa ở Việt Nam và Mê-xi-cô Medel-Ramírez, Carlos and Medel-López, Hilario, IIESES Universidad Veracruzana, Instituto de Antropología, Universidad Veracruzana (2019) Bản đề xuất đề cập đến vấn đề trao quyền […]